Mwynhau Sir Benfro

Parc Iachus

Dynodwyd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro oherwydd nodweddion arbennig ei amgylchedd unigryw.

Dyma amgylchedd cyfoethog o ran ei dreftadaeth naturiol. Mae’n dirwedd warchodedig, fyw, sy’n darparu gofod eithriadol ar gyfer llesiant corfforol a meddyliol trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn deall bod iechyd a llesiant pobl yn dibynnu ar amgylchedd naturiol o ansawdd uchel, gan gynnwys aer, dŵr a thir glân.

Mae’r dystiolaeth yn dangos bod yr amgylchedd naturiol yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi iechyd a llesiant pobl drwy ddarparu lleoliadau ar gyfer cynnal gweithgareddau iachus. Mae ecosystem ffyniannus ac amrywiol yn sicrhau adnoddau angenrheidiol i bobl, ac nid ar gyfer hanfodion fel bwyd a chysgod un unig, ond llesiant ehangach hefyd, a llewyrch cymunedol. Felly mae’r Parc Cenedlaethol yn ‘ased iechyd’ ac mae iddo ran allweddol yn y gwaith o gynnal iechyd y cyhoedd.

Mae’r Awdurdod yn gweithio i wella mynediad at y Parc a datgloi’r buddiannau iechyd posibl sydd i’w cael yn yr arfordir a’r ardal wledig arbennig iawn yma. Gan weithio gyda’n partneriaid yn genedlaethol ac yn lleol rydym ni’n mynd i’r afael â rhai o achosion cymdeithasol ehangach iechyd gwael gan geisio sicrhau iechyd da i bobl yn Sir Benfro, ledled Cymru a thu hwnt.