Mwynhau Sir Benfro

Amdanom ni

Dynodwyd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym 1952 ac mae’n un o dri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru – y ddau arall yw Eryri (1951) a Bannau Brycheiniog (1957) - ac mae’n un o 15 Parc Cenedlaethol ym Mhrydain.

Mae angen gofal ar yr ardal hyfryd hon o Sir Benfro, i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac felly, o ganlyniad i Ddeddf yr Amgylchedd 1995, crëwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym 1996 i ddarparu’r union warchodaeth honno.

Nod a Dibenion

Sefydlwyd deg Parc Cenedlaethol cyntaf Cymru a Lloegr rhwng 1951 a 1957, yn dilyn Deddf y Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Crëwyd y Parciau i warchod tirweddau trawiadol ac i ddarparu cyfleoedd hamdden ar gyfer y cyhoedd.

Nid yw Parciau Cenedlaethol yn eiddo cyhoeddus. Mae mwyafrif y tir – dros 95 % yn achos Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – yn eiddo preifat.

Wrth reoli’r Parc Cenedlaethol, mae gan yr Awdurdod ddau ddiben statudol:

  • gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol, a
  • hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd fwynhau ei nodweddion arbennig a’u deall.

Wrth fynd ar drywydd y ddau ddiben hyn, mae hefyd yn ddyletswydd ar yr Awdurdod i feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau sy’n byw o fewn y Parc.

Awdurdod y Parc sy’n rheoli’r Parc ac mae ganddo tua 150 aelod o staff a phwyllgor o 18 Aelod. Porwch drwy’r adran hon i gwrdd â’r aelodau a’r staff!

Noddir rhan o ddatblygiad y gwefan hwn gan gynlluniau twristiaeth gynaliadwy Llywodraeth Cymru, drwy Croeso Cymru.

Gellir cael mwy o wybodaeth am APC, gan gynnwys ei gynllun corfforaethol, polisi iaith Gymraeg a safonau gwasanaeth ac amgylcheddol, yn www.arfordirpenfro.org.uk.