Mwynhau Sir Benfro

Amodau a thelerau

Croeso i’n gwefan. Os ydych chi’n mynd i barhau i bori’r wefan hon, a’i defnyddio, yna rydych chi’n cytuno i gydymffurfio â’r amodau a thelerau canlynol ar gyfer defnyddio’r wefan, ac yn rhwym iddynt. Mae’r amodau a thelerau hyn, ynghyd â’n polisi preifatrwydd, yn llywodraethu perthynas Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda chi, mewn perthynas â’r wefan hon. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r amodau a thelerau hyn, a wnewch chi beidio â defnyddio’n gwefan os gwelwch yn dda.

Mae’r term ‘Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’ neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan, y mae ei swyddfa yn: Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY.

Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu ddarllenydd ein gwefan.

Defnyddir y wefan hon yn amodol ar y telerau canlynol:

A. Hysbysiad hawlfraint

Mae’r wefan hon, a’i chynnwys, yn hawlfraint i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – © Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2014. Cedwir pob hawl.

 • Ar y wefan hon, mae yna ddeunydd sy’n eiddo i ni neu wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys cynllun, gosodiad, ymddangosiad, golwg, ffotograffau a graffeg, ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhain.
 • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon er eich gwybodaeth gyffredinol chi ac at eich defnydd cyffredinol chi yn unig. Fe allai newid heb rybudd.
 • Mae’r wybodaeth yn gywir hyd eithaf ein gwybodaeth.
 • Mae gennych ganiatâd cyfyngedig i arddangos detholiadau o’r tudalennau hyn, eu hargraffu neu lawrlwytho, a hynny at eich defnydd personol, anfasnachol ac nid am elw, yn unig.
 • Gwaherddir ailddosbarthu neu atgynhyrchu unrhyw ran o’r cynnwys, neu’r cyfan o’r cynnwys, mewn unrhyw ffordd, ac eithrio’r canlynol:
  • gallwch argraffu neu lawrlwytho i ddisg galed leol, ddetholiadau at eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig,
  • o gallwch gopïo’r cynnwys i unigolion eraill at eu defnydd personol nhw, ond dim ond os ydych yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd.
 • Ni chewch, ac eithrio gyda’n caniatâd ysgrifenedig clir, ddosbarthu’r cynnwys na’i ecsploetio’n fasnachol. Ni chewch drosglwyddo’r cynnwys na’i storio mewn unrhyw wefan neu fath arall o system adalw electronig chwaith.
 • Cydnabyddir unrhyw nodau masnach a atgynhyrchwyd ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i’r gweithredwr, nac wedi eu trwyddedu i’r gweithredwr, ar y wefan.
 • Gwerthfawrogwn unrhyw ddolenni at Hafan ein gwefan yn fawr iawn, ond mae angen caniatâd ysgrifenedig cyn i chi ddefnyddio’n henw neu logo. A wnewch chi gysylltu â ni trwy’r ffurflen cysylltu. Cadwn yr hawl i ddileu unrhyw ganiatâd o’r fath ar unrhyw adeg.
 • Daw’r caniatâd a roddwyd i ben yn awtomatig os ydych yn torri unrhyw rai o’r telerau hyn neu amodau a thelerau eraill sy’n berthnasol i’r wefan hon.
 • Ni fydd unrhyw beth ar y Safle hwn, na’ch defnydd o unrhyw rai o’r gwasanaethau, yn trosglwyddo unrhyw drwydded, eiddo deallusol na hawliau perchnogol eraill i chi.


B. Ymwadiad

 • Mae’r wybodaeth ar y wefan hon er gwybodaeth gyffredinol yn unig.
 • Darperir yr wybodaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’ ac eraill, ac er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw osodiad na warant o unrhyw fath, boed yn amlwg neu ymhlyg, ynghylch cyfanrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd, mewn perthynas â’r wefan neu’r wybodaeth, y cynnyrch, gwasanaeth neu raffeg gysylltiedig a geir ar y wefan at unrhyw ddiben. Os ydych yn dibynnu ar unrhyw wybodaeth o’r fath, felly, rydych yn gwneud hynny ar eich perygl eich hun.
 • Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy’r wefan hon yn bodloni’ch gofynion penodol.
 • Ni fyddwn yn gyfrifol, dan unrhyw amgylchiadau, am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, sy’n codi o golli data neu elw o ganlyniad i’r defnydd o’r wefan hon neu mewn perthynas â’r defnydd o’r wefan hon.
 • Trwy’r wefan, gallwch fynd at wefannau eraill sydd tu hwnt i reolaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’. Nid oes unrhyw reolaeth gennym dros natur, cynnwys nac argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw’r ffaith ein bod yn cynnwys unrhyw ddolenni’n awgrymu ein bod yn argymell nac yn ardystio’r farn a geir arnynt.
 • Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gynnwys unrhyw wefan y mae yna ddolenni ati o’r Safle hwn.
 • Ymdrechwn i’r eithaf i sicrhau bod y wefan yn gweithredu’n llyfn. Fodd bynnag, nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’ yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros anallu’r wefan i fod ar gael dros dro oherwydd materion technegol sydd tu hwnt i’n rheolaeth, ac ni fydd yn atebol am hyn.
 • Nid ydym yn rhoi unrhyw warant fod cynnwys y Safle’n rhydd o haint gan firysau nac unrhyw beth arall sydd â phriodoleddau sy’n llygru neu’n difrodi, ac ni fyddwn yn atebol o gwbl mewn perthynas â hyn.
 • Rydym yn ymwadu unrhyw atebolrwydd i’r graddau llawnaf a ganiateir dan y gyfraith, gan gynnwys unrhyw dermau sydd ymhlyg, oherwydd darperir cynnwys y Safle hwn “fel ag y mae” heb unrhyw warantïau o unrhyw fath. Cadwn yr hawl i newid holl gynnwys y Safle ar unrhyw adeg, heb roi rhybudd i chi.
 • Mae cyfraith ac awdurdodaeth y Deyrnas Unedig yn berthnasol mewn perthynas â chynnwys y Safle hwn. Rydym yn rheoli’r Safle hwn, ac yn ei weithredu, o’n swyddfeydd yn y Deyrnas Unedig. Os nad ydych yn cytuno â’r gyfraith sy’n llywodraethu, neu’r telerau hyn, yna a wnewch chi beidio â defnyddio’r Safle hwn os gwelwch yn dda.


Dolenni at wefannau eraill

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni at wefannau eraill a allai fod o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith fyddwch chi wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein safle, dylech gofio nad oes gennym ni unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros ddiogelwch unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei rhoi tra’n ymweld â gwefannau o’r fath, na’i phreifatrwydd, ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad o breifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Ffeiliau Cofnod

Rydym yn defnyddio cyfeiriadau IP i ddadansoddi tueddiadau, i weinyddu’r safle, tracio symudiadau defnyddwyr a chasglu gwybodaeth ddemograffig eang i’w defnyddio wedi’i chydgrynhoi. Nid yw cyfeiriadau IP wedi eu cysylltu at unrhyw wybodaeth sy’n datgelu pwy ydych chi. Hefyd, at ddiben gweinyddu systemau, darganfod patrymau defnyddio a datrys problemau, mae ein gwe-weinyddwyr yn cofnodi gwybodaeth safonol ynghylch mynediad yn awtomatig, gan gynnwys y math o borwr, amserau defnyddio’r safle/post agored, , URL a geisiwyd a URL cyfeirio. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth hon gydag unrhyw un arall a chaiff ei defnyddio o fewn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn unig, a hynny gan y rheiny sydd angen gweld yr wybodaeth yn unig. Mewn perthynas â’r data hwn, nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol sy’n gallu datgelu pwy ydych chi.