Mwynhau Sir Benfro

Polisi Preifatrwydd

Er bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymdrechu i’r eithaf i sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, rydym yn ymwadu unrhyw warant neu osodiad, boed yn glir neu ymhlyg, ynghylch ei chywirdeb, ei chyfanrwydd neu ei haddasrwydd at ddiben penodol. Felly rydych yn derbyn cyfrifoldeb llwyr dros ddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon, ac yn deall nad yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro nac unrhyw un o’i gyflogedigion, yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw hawliad, colled neu ddifrod sy’n ganlyniad i’r defnydd ohono, ac yn cytuno i hyn.

Hawlfraint

Mae’r deunydd ar y wefan hon wedi’i ddiogelu trwy hawlfraint Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro oni nodir yn wahanol. Gellir atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan hawlfraint yn rhad ac am ddim ar unrhyw fformat neu mewn unrhyw gyfrwng, at ddefnydd personol ac addysgiadol yn unig, heb fod angen caniatâd penodol. Mae hyn yn wir dim ond os yw’r deunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac os nad yw’n cael ei ddefnyddio mewn ffordd amharchus neu mewn cyd-destun sy’n gamarweiniol. Ble mae’r deunydd yn cael ei roi i eraill, rhaid cydnabod y ffynhonnell a’r statws hawlfraint.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y wefan hon a nodir fel hawlfraint rhywun arall. Rhaid cael awdurdodaeth i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Mae logo Corfforaethol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddarostyngedig i gyfraith hawlfraint ac ni ddylid ei atgynhyrchu heb ganiatâd ysgrifenedig yr Awdurdod.

Dolenni at Wefannau eraill

Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gyfrifol am gynnwys gwefannau y mae yna ddolen atynt, nac ychwaith eu cywirdeb na’u dibynadwyedd, ac nid ydyw, o angenrheidrwydd, yn ardystio’r farn a fynegir ynddynt. Ni ddylid cymryd y ffaith ein bod yn rhestru gwefan fel ardystiad o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau yn y dolenni.

Casglu Data Personol

Ar adegau, efallai y bydd y safle’n gofyn i chi am wybodaeth bersonol, er enghraifft eich enw, cyfeiriad e-bost neu fanylion cyswllt eraill. Fe fydd yr wybodaeth hon yn cael ei storio ar ffurf electronig, ond ni chaiff ei throsglwyddo at gwmnïau eraill ac ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd ac eithrio at y diben y cafodd ei chasglu ar ei gyfer.

Gwybodaeth a Gesglir yn Awtomatig

Rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth dechnegol am eich ymweliad, ac yn ei storio dros dro, er mwyn defnyddio’r wybodaeth honno wrth reoli’r safle ac at ddibenion diogelwch. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys:

  • Y parth Rhyngrwyd yr ydych yn dod ohono tuag at ein Gwefan;
  • Y cyfeiriad IP (rhif unigryw ar gyfer pob cyfrifiadur sydd wedi’i gysylltu at y Rhyngrwyd) yr ydych yn ei ddefnyddio i fynd at ein Gwefan;
  • Y math o borwr (e.e., Firefox, Internet Explorer) a ddefnyddir i fynd at ein safle;Y system gweithredu (Windows, Mac OS) a ddefnyddir i fynd at ein gwefan;
  • Y dyddiad a’r amser yr ydych chi’n defnyddio’n gwefan;
  • URLs y tudalennau yr ydych yn mynd atynt;
  • Eich enw defnyddiwr, os ydych wedi ei ddefnyddio i fewngofnodi i’r wefan; ac
  • Os daethoch chi at y wefan o wefan arall, URL y safle y daethoch ohoni.


Defnyddir yr wybodaeth hon, i’n helpu i sicrhau bod ein gwefan yn ddefnyddiol i chi, ac am y rheswm yma’n unig. Gyda’r data hwn, rydyn ni’n dysgu am y nifer o ymwelwyr sy’n dod at ein safle, a’r mathau o dechnoleg y mae ein hymwelwyr yn eu defnyddio. Cedwir cofnodion data craidd dros dro ac mae eu hangen at ddibenion diogelwch a rheoli’r safle yn unig.