Mwynhau Sir Benfro

Ymlacio

Daw rhai i Sir Benfro i brofi’r amrywiaeth helaeth o “gampau eithafol", ond mae’n well gan eraill weithgareddau hamdden sydd ag ymdeimlad mwy hamddenol. Mae’r sir yn cynnwys unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol Prydain. Mae’n dirwedd drawiadol o glogwyni garw, traethau tywodlyd, aberoedd coediog a bryniau mewndirol gwyllt, ac yn lle i fywyd gwyllt gael llonydd. Beth am ymlacio a mwynhau’r amrywiaeth eang o draethau trawiadol. Mae rhai’n hawdd eu cyrraedd ac yn ddelfrydol i deuluoedd, tra bod eraill yn llai hygyrch ac yn cynnig heddwch a llonyddwch. Mae yna gyfleoedd da i nofio yn y mwyafrif ohonynt ac mae nifer ohonynt hefyd yn benthyg eu hunain ar gyfer gweithgareddau eraill.

Gweithgaredd gwych yw archwilio’r pyllau glan môr ac mae’n addas i bobl o bob oed, yn addysgiadol, yn hwyl ac yn ffordd ffantastig o ddod i gyswllt â byd natur tra ar y traeth. Ffordd hamddenol arall o dreulio’ch amser yn y sir yw gwylio’r bywyd gwyllt – mae Sir Benfro heb ei ail am adar y môr ac mae gennym rai o’r cytrefu mwyaf yn y byd o balod Manaw a mulfrain gwynion. Oddi ar Lwybr yr Arfordir fe welwch chi forloi llwydion, sy’n bridio yma yn gynnar yn yr hydref, ac fel arfer fe fydd llamhidydd, dolffin, morfil neu heulforgi nid nepell i ffwrdd. Tua’r tir, mae planhigion a phryfed prin yn ffynnu yn y coetiroedd, ar y gweundiroedd ac yn ardaloedd y corsydd sy’n dianc, i bob pwrpas, rhag sylw’r ymwelydd cyffredinol.

Gweithgaredd sy’n bwysig trwy gydol y flwyddyn yw pysgota, ac mae’r amrywiaeth helaeth o fannau pysgota, a’u hansawdd, gyda’r gorau yng Nghymru os nad Prydain. Ychwanegwch olygfannau godidog, teithiau cerdded byrion, safleoedd picnic prydferth, ymdeimlad o ymlacio a rhai o’r tirweddau tlysaf, heb eu difetha, yn y wlad, ac mae gennych gyrchfan sy’n berffaith ar gyfer gweithgareddau â gwawr hamddenol.

Porwch drwy’r wefan hon am wybodaeth ar amrywiaeth o weithgareddau yn Sir Benfro. Rydyn ni hefyd wedi cynnwys peth gwybodaeth ddefnyddiol ar sut allwch chi gael cyn lleied o effaith â phosib wrth hamddena yn y sir, gan gynnwys codau ymddygiad ac ambell air o gyngor. Rydyn ni’n ceisio rheoli’r holl weithgareddau mewn ffordd gynaliadwy, gan sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael yr un cyfleoedd i fwynhau hamddena mewn amgylchedd heb ei ddifetha sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt. Mae pob un o’r darparwyr hamdden a grybwyllir ar y wefan hon wedi cytuno i God Morol Sir Benfro/Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro ac yn dilyn canllawiau sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd ac yn tarfu cyn lleied â phosib ar fywyd gwyllt.Buddion iechyd

Mae Sir Benfro yn cynnig sawl ffordd o wellhâi eich iechyd, o gynyddu stamina/cryfder, colli pwysau neu gwellhâi eich iechyd a meddwl lles cadarnhaol.

Mwy...

Termau iechyd