Mwynhau Sir Benfro

Traeth Nolton Haven

Cildraeth cysgodol sy’n lle gwych ar gyfer ffotograffiaeth, gydag adlewyrchiadau dramatig wrth i’r haul fachlud. Man gwych hefyd i lansio caiac.

Cyfeillgar i gŵn?
Caniateir cŵn trwy gydol y flwyddyn. Mae’n gyfrifoldeb ar berchnogion i lanhau ar ôl eu cŵn ar y safle cyfan hwn.

Cyrraedd
Fe allwch gyrraedd Nolton ar eich beic gan fod y Llwybr Celtaidd yn pasio heibio i’r traeth. Mae’r traeth yn rhan o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro. Gellir cyrraedd y traeth trwy lithrfa sy’n caniatáu mynediad hwylus. Yn y car mae heol gul yr arfordir o Aber Llydan i Niwgwl yn rhedeg heibio i’r traeth, ac mae maes parcio rhad ac am ddim Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar ochr arall yr heol. Mae yna is-ffordd hefyd i Nolton Haven sy’n gadael y B4341 yn Portfield Gate, ger Hwlffordd.

Disgrifiad o’r safle
Mae Nolton Haven yn gildraeth bach, gweddol gysgodol, sy’n wynebu’r de-orllewin. Mae’n cynnwys tywod a graean bras gyda phyllau glan môr a chlogwyni ar y naill ochr a’r llall. Fel Aber Bach, fe fu’n fan allforio glo yn y gorffennol ac roedd y teras glaswelltog gwastad uwchlaw’r traeth yn iard i storio’r glo.

Cyfleusterau
Mae toiledau ar gael yn Nolton. Mae yna dafarn, ffôn a llithrfa i lansio ac ar gyfer mynediad hwylus. Mae yna lety hunanarlwyo yn yr ardal. Caiff y traeth ei lanhau’n ddyddiol. A wnewch chi helpu cadw Nolton yn hardd a defnyddio’r cyfleusterau a ddarperir.

Is-ddeddfau
Mae Is-ddeddfau Dŵr Ymdrochi Cyngor Sir Penfro yn berthnasol i’r ardal gyfan oddi ar y traeth hwn. Mae’r rhain yn cynnwys cyfyngiad ar gyflymder. Mae Is-ddeddfau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn berthnasol i’r blaendraeth cyfan ar y traeth hwn.

Cyngor ar ddiogelwch

  • Mae’r cerhyntau’n gallu bod yn anodd eu darogan, yn enwedig pan fydd y llanw’n isel.
  • Fel arfer, mae’n fwy diogel ymdrochi pan fydd y llanw’n uchel, ond os oes baner goch yn chwifio mae’n beryglus i ymdrochi.
  • Mae yna achubwyr bywyd tymhorol ar y traeth hwn.

Gwobrau traeth

  • Gwobr Glan MôrGair o Gyngor

Buddion iechyd

Does dim diwedd ar y manteision iechyd sydd i’w cael o’r traeth, ac mae yna dros 50 o draethau o amgylch Arfordir Penfro, a llawer ohonynt wedi ennill gwobrau.

Mwy...

Termau iechyd

Neges gan yr RNLI

  • Mae’r RNLI yn argymell, ble’n bosib, eich bod yn nofio mewn traeth ble mae yna achubwyr bywyd.
  • Ddarllen yr arwyddion diogelwch ac ufuddhau. Fel arfer, maen nhw wrth fynedfa’r traeth. Fe fyddan nhw’n eich helpu i osgoi unrhyw beryglon posib ar y traeth ac adnabod yr ardaloedd mwyaf diogel i nofio ynddynt.
  • Peidiwch â nofio ar eich pen eich hun. Os ydych chi’n mynd i drafferth, rhowch eich llaw yn yr awyr a gweiddi am help.
  • Os welwch chi rywun mewn trafferth, peidiwch â cheisio’u hachub. Ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau (Coastguard).