Mwynhau Sir Benfro

Traeth Niwgwl

Mae Niwgwl yn lle gwych ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon dŵr ac mae’r darn eang o dywod yn berffaith os am gerdded am amser neu loncian.

Cyfeillgar i gŵn?
Mae yna gyfyngiadau tymhorol ar gŵn ar rhan ganolog y traeth rhwng mis Mai a mis Medi. Da chi, byddwch yn berchennog cyfrifol. Mae’n gyfrifoldeb ar berchnogion i lanhau ar ôl eu cŵn ar y safle cyfan hwn. Gellir rhoi bagiau o faw cŵn mewn biniau sbwriel cyffredin ar y safle.

Cyrraedd
Fe allwch gyrraedd Niwgwl ar eich beic gan fod y Llwybr Celtaidd yn pasio trwy’r pentref ac yn agos iawn i’r traeth. Mae’r traeth yn rhan o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro. Mae mynediad i’r traeth dros y banc o gerrig crynion. Mae yna rodfa â mynediad hwylus mor bell â phlatfform ar frig y banc o gerrig crynion mewn tri man ar y traeth, ond nid yw’n mynd i lawr yr ochr tua’r môr at y tywod. Yn y car, mae heol Hwlffordd-Tyddewi (yr A487) yn rhedeg ar hyd rhan ogleddol y traeth; mae heol gul yr arfordir o Aber Llydan yn gadael yr A487 ac yn rhedeg ar hyd y rhan ddeheuol. Mae yna dri maes parcio sy’n rhedeg hyd y traeth ac mae yna lefydd parcio ar gyfer yr anabl ym mhob un ohonyn nhw.

Disgrifiad o’r safle
Ehangder o dywod, dros dwy filltir (3km) o hyd, gyda banc trawiadol o gerrig crynion yn gefndir. Pan fydd y llanw’n uchel mae’r traeth yn aml yn gyfan gwbl o dan ddŵr. Byddwch yn ofalus wrth archwilio y naill ben a’r llall i’r traeth, oherwydd efallai y cewch eich ynysu wrth i’r llanw godi. Mae Niwgwl yn wynebu’r gorllewin ac felly mae’n agored i wyntoedd o’r Iwerydd. Mae’n boblogaidd ymhlith syrffwyr, syrffwyr gwynt, caiacwyr a genweirwyr, yn ogystal â phobl eraill sy’n hoffi treulio amser ar y traeth. Ffurfiwyd y banc o gerrig crynion wrth i lefelau’r môr godi ar ddiwedd Oes yr Iâ, ac mae’n cynnwys cerrig crynion o ardal Tyddewi a thu hwnt, a gludwyd gan haenen iâ Môr Iwerddon.

Weithiau, gellir gweld boncyffion fforest foddedig oddi ar ben gogleddol y traeth pan fydd y llanw’n isel. Cloddiwyd am lo yn Niwgwl mor gynnar â’r 15fed ganrif ac mae olion pwll glo, gyda simnai dal, yn edrych allan dros ben deheuol y traeth. Mae nant Brandy Brook, sy’n cyrraedd y môr yma, yn nodi pen gorllewinol 'Llinell y Landsger', y llinell Normanaidd amddiffynnol sy’n dal i gynrychioli’r ffin ieithyddol rhwng y siaradwyr Cymraeg yng ngogledd Sir Benfro a’r siaradwyr Saesneg yn y de.

Cyfleusterau
Mae yna doiledau, gan gynnwys cyfleusterau ar gyfer yr anabl. Mae yna ffôn, caffi, tafarn, maes pebyll, canolfan gweithgareddau, siop a gwasanaeth hurio offer môr/traeth. Caiff y traeth ei lanhau’n ddyddiol a darperir biniau sbwriel. A wnewch chi helpu cadw Niwgwl yn hardd a defnyddio’r cyfleusterau a ddarperir.

Is-ddeddfau
Mae Is-ddeddfau Dŵr Ymdrochi Cyngor Sir Penfro yn berthnasol i’r ardal gyfan oddi ar y traeth hwn. Mae’r rhain yn cynnwys cyfyngiad ar gyflymder. Mae Is-ddeddfau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn berthnasol i’r blaendraeth cyfan ar y traeth hwn.

Gwobrau traeth

  • Faner Las
  • Gwobr Glan Môr
  • Argymhellir y traeth hwn gan y Gymdeithas Cadwraeth Forol.
  • Mae yna achubwyr bywyd tymhorol ar y traeth hwn.Buddion iechyd

Does dim diwedd ar y manteision iechyd sydd i’w cael o’r traeth, ac mae yna dros 50 o draethau o amgylch Arfordir Penfro, a llawer ohonynt wedi ennill gwobrau.

Mwy...

Termau iechyd

Neges gan yr RNLI

  • Mae’r RNLI yn argymell, ble’n bosib, eich bod yn nofio mewn traeth ble mae yna achubwyr bywyd.
  • Ddarllen yr arwyddion diogelwch ac ufuddhau. Fel arfer, maen nhw wrth fynedfa’r traeth. Fe fyddan nhw’n eich helpu i osgoi unrhyw beryglon posib ar y traeth ac adnabod yr ardaloedd mwyaf diogel i nofio ynddynt.
  • Peidiwch â nofio ar eich pen eich hun. Os ydych chi’n mynd i drafferth, rhowch eich llaw yn yr awyr a gweiddi am help.
  • Os welwch chi rywun mewn trafferth, peidiwch â cheisio’u hachub. Ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau (Coastguard).