Mwynhau Sir Benfro

Traeth Aberllydan

Mae Aberllydan yn lle gwych ar gyfer nofio, gemau traeth, pyllau creigiog ac amrywiaeth o chwaraeon dŵr.

Cyfeillgar i gŵn?
Mae cyfyngiadau tymhorol ar gŵn ar ochr ogleddol y traeth rhwng mis Mai a mis Medi. Mae’n gyfrifoldeb ar berchnogion cŵn i lanhau ar ôl eu cŵn ar y safle cyfan.

Cyrraedd
Gallwch gyrraedd Aberllydan â beic ar hyd y Llwybr Celtaidd; ewch drwy'r pentref ac i'r dde wrth y traeth. Mae'r traeth yn rhan o Lwybr Arfordir Penfro Llwybr Cenedlaethol. Gallwch gyrraedd y traeth ar lithrfa sy'n addas i gadeiriau olwyn. Gallwch gyrraedd Aberllydan â char ar y B4341 o Hwlffordd, neu ar hyd ffordd gul yr arfordir sy'n rhedeg o Little Haven i Neigwl. Rhennir y parcio rhwng dau faes parcio â thâl.

Disgrifiad o’r safle
Bae agored, yn wynebu’r gorllewin yw Aberllydan, gyda thraeth mawr tywodlyd. Bu hwn yn un o fannau hamddena mwyaf poblogaidd Sir Benfro ers tua 1800 pan fyddai peiriannau nofio i'w gweld ar y traeth. Roedd glo'n cael ei gloddio o'r clogwyni i’r gogledd. Heddiw mae’n dal i fod yn boblogaidd ar gyfer nofio, ac mae hwylfyrddwyr a brigdonwyr hefyd yn dod yma pan fydd yr amgylchiadau’n addas. Ffurfiwyd y clogwyni tua 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn ystod y cyfnod Carbonifferaidd, ac mae’r rhain yn denu daearegwyr o bob rhan o Brydain. Yr ochr draw i’r pentir i’r gogledd ceir nifer o staciau, gan gynnwys Drws Den sydd â dau fwa drwy ei seiliau. Gerllaw gwelir craig enfawr sy’n ymdebygu i forfil a elwir y Garreg Lefn, rhan o blyg i fyny yn y Mesurau Glo. Ond dylech dalu sylw gofalus i amseroedd y llanw os ydych chi am fynd i weld y nodweddion hyn - mae’n hawdd iawn cael mynd yn sownd yno.

Cyfleusterau
Ceir toiledau gan gynnwys cyfleusterau i’r anabl. Mae ffôn, llogi offer traeth/brigdonni, caffis, hostel ieuenctid, tafarnau a thai bwyta i gyd i’w canfod ar lan y môr. Mae digon o wely a brecwast, gwersylla a charafanio yn yr ardal. Ceir llithrfa sy’n ei gwneud hi'n hawdd cyrraedd at y traeth. Caiff y traeth ei lanhau ac mae biniau sbwriel yno. Helpwch i gadw Aberllydan yn brydferth a defnyddiwch y cyfleusterau.

Deddfau lleol
Mae deddfau lleol Ymdrochi Cyngor Sir Penfro’n gymwys i holl ardal y traeth hwn. Mae’r rhain yn cynnwys terfynau cyflymder. Mae'r deddfau lleol hyn yn gymwys i holl ardal blaendraeth y traeth hwn.

Gwobrau traeth

  • Gwobr Glan Mor (Cyrchfan)
  • Mae hwn yn draeth sydd wedi’i argymell gan y Gymdeithas Gwarchod Morol.
  • Mae achubwyr bywyd ar y traeth yn dymhorol.Gair o Gyngor

Buddion iechyd

Does dim diwedd ar y manteision iechyd sydd i’w cael o’r traeth, ac mae yna dros 50 o draethau o amgylch Arfordir Penfro, a llawer ohonynt wedi ennill gwobrau.

Mwy...

Termau iechyd

Neges gan yr RNLI

  • Mae’r RNLI yn argymell, ble’n bosib, eich bod yn nofio mewn traeth ble mae yna achubwyr bywyd.
  • Ddarllen yr arwyddion diogelwch ac ufuddhau. Fel arfer, maen nhw wrth fynedfa’r traeth. Fe fyddan nhw’n eich helpu i osgoi unrhyw beryglon posib ar y traeth ac adnabod yr ardaloedd mwyaf diogel i nofio ynddynt.
  • Peidiwch â nofio ar eich pen eich hun. Os ydych chi’n mynd i drafferth, rhowch eich llaw yn yr awyr a gweiddi am help.
  • Os welwch chi rywun mewn trafferth, peidiwch â cheisio’u hachub. Ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau (Coastguard).