Mwynhau Sir Benfro

Buddion Iechyd Cyffredin

"Cynyddu lefel eich gweithgarwch corfforol yw’r un peth gorau allwch chi ei wneud ar gyfer eich iechyd. Mae yna dystiolaeth ddiamheuol i gefnogi buddion gweithgarwch corfforol i wella’ch iechyd a’ch lles, fel gostyngiad sylweddol yn y risg i chi ddatblygu clefyd y galon, canser, diabetes ac iselder i enwi ond ychydig.

"Gellir ategu at y buddion hyn trwy gael eich ymarfer corff yn yr awyr agored, a ble gwell i fwynhau’ch ymarfer corff nag o fewn Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Rydyn ni wedi ein cynllunio i fod yn actif – felly ewch allan, ewch amdani a mwynhewch y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig!" - Dr Rhodri Martin BM BSc MRCP DipSEM MFSEM(UK) – meddyg i; Undeb Rygbi Cymru, Clwb Rygbi’r Scarlets, Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chwaraeon Cymru.

Corff Iach, Meddwl Iach

 • Mae gwneud ymarfer corff yn rheolaidd yn gallu gostwng y risg o gael nifer o glefydau, gan gynnwys rhai mathau o ganser, clefyd y galon, diabetes math 2, ac osteoporosis.
 • Trwy fod yn actif , gallwch roi hwb go iawn i’ch iechyd meddwl. Mae ymchwilwyr yn seilio hyn ar y ddamcaniaeth fod pobl yn naturiol actif a bod cyflawni tasgau bob dydd mewn ffordd egnïol yn gallu hybu ymdeimlad o les.
 • Wrth deimlo’n fwy heini ac iach, mae hefyd yn hwb i hunan-barch, yn gwella hyder ac yn helpu ffrwyno agwedd bositif.
 • Mae bod yn heini yn hwyrach mewn bywyd yn amddiffyniad ardderchog yn erbyn ynysu cymdeithasol a’r problemau cysylltiedig.
 • Yn ôl astudiaethau, mae pobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn dod yn fwy hapus wrth i’w ffitrwydd corfforol wella. Yn ôl yr ymchwil, mae pobl yn gwneud ymarfer corff yn galetach, ac am fwy o amser, pan fyddan nhw yn yr awyr agored nag y bydden nhw dan do. Yn ôl yr ymchwil hefyd, mae gan bobl sy’n gwneud ymarfer corff yn yr awyr agored sgorau uwch wrth fesur bywiogrwydd, brwdfrydedd, pleser a hunan-barch a sgorau is ar gyfer tensiwn, iselder a blinder wedi cerdded yn yr awyr agored.

Uchafu buddion ymarfer corff a gweithgarwch

 • Po hiraf, cyflymaf a dwysaf yr ydych chi’n gwneud ymarfer corff, y mwyaf o fudd gewch chi, gan gynnwys llosgi calorïau. Yr allwedd yw cynyddu cyfradd eich calon.
 • Y peth gwych am adeiladu cyhyrau yw bod mas y cyhyrau yn rhoi hwb i’r metaboledd gan fod cyhyrau angen mwy o galorïau i’w cynnal, tra bod meinwe brasterog ddim!

Adsefydlu a Gwella

 • Mae ymarfer corff yn gallu helpu atal nifer o gyflyrau canolig, a’u trin.
 • Cofiwch drafod unrhyw gynllun adsefydlu neu wella gyda’ch darparwr gofal iechyd, yn enwedig os oes gennych gyflwr iechyd neu bryderon ynghylch y gweithgarwch corfforol fyddai orau i chi.
 • Os ydych chi’n teimlo efallai nad ydych yn ddigon heini ar gyfer gweithgarwch penodol, meddyliwch beth allwch chi ei wneud i wella’ch ffitrwydd cyn cymryd rhan. Gallwch fagu’ch ffitrwydd trwy weithgareddau eraill sy’n llai egniol neu dechnegol, fel cerdded, beicio, nofio neu hyfforddiant o fath arall ar gyfer y cyhyrau, fel yoga neu ymarfer corff yn y gampfa.
 • Os yw’ch gallu i oddef gweithgareddau aerobig yn isel, ac os ydych yn cael pendro, yn mynd yn fyr eich anadl neu â hanes o broblemau yn ymwneud â’r galon, sicrhewch eich bod yn dechrau pob gweithgaredd yn araf ac yn gweithio’ch ffordd i fyny. Er y gallai hyn gymryd wythnosau, neu fisoedd hyd yn oed, cofiwch eich bod chi’n gwneud rhywbeth positif i wella’ch iechyd a’ch lles.

Byddwch yn Barod

 • Efallai y bydd gofyn i chi fod yn oer ac yn wlyb ar gyfer rhai gweithgareddau. Os yw hyn yn eich poeni, yna meddyliwch am gael diod poeth a dillad cynnes, sych yn barod erbyn i chi orffen. Os allwch chi fynd â’r pethau hyn gyda chi, cofiwch fod tywydd Sir Benfro’n gallu newid ar unwaith!

Golau’r Haul ac Iechyd

 • Tra’ch bod chi’n eich amddiffyn eich hun rhag yr haul, rydyn ni’n gwybod bod peth golau haul yn llesol i’r iechyd. Mae’n arbennig o bwysig i helpu’r corff i wneud Fitamin D, sy’n holl bwysig ar gyfer esgyrn iach, ac yn helpu’r corff i gadw’n iach yn gyffredinol
 • Llosgi yn yr haul - poenus! Yn gyffredinol, mae gormod o haul yn gallu difetha’ch diwrnod allan, ac nid yw llosgi’n dda i iechyd y croen. Ewch ag eli haul a hylif haul gyda chi a chofiwch eu defnyddio!

Gweithgareddau Grŵp

 • Mae’r rhain yn wych ar gyfer iechyd a lles meddwl positif, oherwydd mae aelodau’r grŵp yn gallu helpu eraill trwy annog a chanmol. Mae grwpiau hefyd yn ffordd wych o rannu profiadau unigryw sy’n ysbrydoli a helpu meithrin ymdeimlad o berthyn a diben.
 • Os ydych chi’n gweld eich bod wrth eich bodd yn cymryd rhan mewn ymarfer corff awyr agored, beth am hyfforddi fel arweinydd grŵp neu hyfforddwr? Dyma ffordd wych i wirfoddoli’ch sgiliau a rhannu’r mwynhad gydag eraill.