Mwynhau Sir Benfro

Arfordira

Dyma weithgaredd grŵp cyffrous sydd wedi datblygu o drawsteithio ar lefel y môr – math o ddringo sy’n hwyl ac sydd wedi bod yn boblogaidd yn Sir Benfro ers y 1960au. Fel arfer, mae arfordira’n golygu cyfuniad o ddringo creigiau, nofio, sgramblo a neidio, a’r cyfan ychydig fetrau uwchben lefel y môr neu oddi tano. Mae’n lot o sbri, yn enwedig ar ddiwrnod heulog gydag awyr las ac ambell don, ond mae angen ei gymryd o ddifrif hefyd.


Mae newid sydyn yn y tywydd, y llanw neu ymchwydd y tonnau yn gallu troi unrhyw daith yn waith difrifol, ble mae unrhyw anafiadau yn gallu ei gwneud yn anodd iawn dianc o waelod y clogwyni. Mae offer priodol ac, yn fwy pwysig, gwybodaeth fanwl o’r amgylchedd, cymorth cyntaf ac amodau’r môr, yn hanfodol ar gyfer taith lwyddiannus.

Mae Arfordir Penfro’n lleoliad hyfryd ar gyfer y gweithgaredd hwn gydag amrywiaeth helaeth o leoliadau, o glogwyni fertigol sy’n codi o’r môr i gildraethau ac ogofau cysgodol. Y creigiau, y bywyd gwyllt a’r amgylchedd heb ei ddifetha yw rhai o brif atyniadau’r gweithgaredd, ac mae angen eu parchu er mwyn caniatáu defnydd cynaliadwy o’r lleoliadau arbennig iawn a ddefnyddir ar hyn o bryd. Rydyn ni wedi penderfynu peidio â thynnu sylw at leoliadau arfordira oherwydd mae’n weithgaredd i’w daclo gydag arweinwyr grŵp lleol sydd wedi eu hyfforddi. Mae’r prif leoliadau arfordira ar benrhyn Tyddewi ac arfordir y de. Dilynwch y ddolen am fwy gwybodaeth oddi wrth Siarter Awyr Agored Sir Benfro.
Gair o Gyngor

  • Mae sawl canolfan gweithgareddau awyr agored yn cynnig sesiynau arfordira gyda thywysydd ar sawl lefel, ac maen nhw’n gallu darparu’r holl offer diogelwch hanfodol, gan gynnwys dillad dŵr, helmed a chymhorthion hynofedd ynghyd â gwybodaeth i’ch helpu i werthfawrogi’r cynefinoedd arbennig y byddwch yn eu gweld o bersbectif unigryw.
  • Er mwyn ein helpu i sicrhau bod y gweithgaredd hwn yn parhau i fod yn gynaliadwy, mae arfordira’n dilyn yr un cyfyngiadau tymhorol ar fynediad ag y cytunwyd arnynt ar gyfer dringo, sydd i’w gweld trwy ddilyn y ddolen BMC isod.

Buddion iechyd

Mae arfordira’n weithgaredd cyffrous a hwylus! Mae’n ymdrechgar yn gorfforol, ac mae angen sgramblo i fyny ac i lawr y blaendraeth creigiog, mynd i mewn ac allan o’r dŵr a rhywfaint o nofio hefyd. Dyma ffordd wych o ddatblygu ffitrwydd, cwrdd â phobl newydd a rhoi hwb i’ch hyder a’ch hunan-barch.

Mwy...

Termau iechyd

Neges gan yr RNLI

Mae’r RNLI yn cynghori pobl i arfordira fel rhan o grŵp yn unig, a dylai fod gan y grŵp:

  • Staff sydd wedi cael hyfforddiant proffesiynol (â sylfaen dechnegol a diogelwch dŵr)
  • Polisi yswiriant digonol, offer diogelwch (helmed, dillad dŵr ayb)
  • Gweithdrefnau gwacau mewn argyfwng/damwain sy’n dilyn llwybrau a ddiffiniwyd ymlaen llaw.

Hoffai’r RNLI bwysleisio, pan fydd arweinydd sydd wedi cael hyfforddiant da yn arwain sesiwn Arfordira gan ddefnyddio technegau ac offer priodol, fod yna lawer llai o berygl i chi gael dolur.

Ond, rhaid cofio bod hon yn gamp beryglus a bod yna beryglon o hyd. A wnewch chi gymryd ennyd fach i wylio fideo’r RNLI ar yr hyn a elwir yn “tombstoning”, isod.